מכרז פומבי 08/2018
לביצוע עבודות להקמת ותחזוקת גינות בעיר לוד לתשומת ליבכם, סיור הקבלנים יערך ביום חמישי 13.12.2018 (ולא ביום ד´ כפי שפורסם בטעות).
סטאטוס: פתוח עד ליום 24.12.18
מספר המכרז: מכרז פומבי 08/2018
תאריך פרסום: 28/11/2018
עדכון אחרון: 27/12/2018
נושא/ים:
כנס מציעים ייערך לתשומת ליבכם, סיור הקבלנים יערך ביום חמישי 13.12.2018 (ולא ביום ד´ כפי שפורסם בטעות). 10:00 במשרדי החכ"ל, רח´ בת שבע 1, לוד. ההשתתפות בכנס המציעים הינה חובה. המועד האחרון להגשת ההצעות הוא ביום ב´ 24.12.2018 בשעה 15:00.
מסמכי המכרז
הבהרות
תאריך עידכון אחרון: 23/12/2018
תאריך עידכון אחרון: 20/12/2018
כל הזכויות שמורות לחברה הכלכלית לוד © Hand made by 2link