מכרז פומבי 09/2018
לניהול תכנון ופיקוח על ביצוע תשתיות במתחם "ניר צבי" בלוד
סטאטוס: הסתיים
מספר המכרז: מכרז פומבי 09/2018
תאריך פרסום: 26/12/2018
עדכון אחרון: 18/04/2021
נושא/ים:
כנס מציעים נוסף ייערך ביום א´, 27.1.2019 בשעה 10:00 במשרדי החכ"ל, רח´ בת שבע 1, לוד. ההשתתפות בכנס המציעים הינה חובה. מציעים שהשתתפו בכנס הקודם פטורים מחובת השתתפות. המועד האחרון להגשת ההצעות הוא ביום ב´ 4.2.2019 בשעה 15:00
מסמכי המכרז
חוברת המכרז
  מכרז 09 2018 מודעה 2018 12 27.pdf

  מכרז ניר צבי 09.2018.pdf
תאריך עידכון אחרון: 30/12/2018
הבהרות
תאריך עידכון אחרון: 03/02/2019
תאריך עידכון אחרון: 28/01/2019
תאריך עידכון אחרון: 20/01/2019
single