מכרז 08/2019
מנהל/ת פרויקטים במנהלת להתחדשות עירונית מועד אחרון להגשת מועמדות: 27.5.2019
סטאטוס: הסתיים
מספר המכרז: מכרז 08/2019
תאריך פרסום: 12/05/2019
עדכון אחרון: 12/10/2021
נושא/ים:
הגדרת התפקיד: - קידום תהליכי ניהול תכנון פרוייקטים בהתחדשות העירונית. - איסוף וניהול הנתונים הנוגעים לסטטוס מיזמי ההתחדשות העירונית המקודמים בתחומי הרשות החל מייזומו של הפרויקט ועד להשלמת בנייתו ואכלוסו. - בניית גאנט ניהולי עבור כל מיזם, וביצוע מעקב ובקרה תהליכית אחר התקדמות הפרויקטים. - קיום קשר שוטף עם רכזים חברתיים, מנהלי פרויקטים, יזמים וכו´ אודות התקדמות הפרויקטים המקודמים על ידם/בשטחם, לרבות קיום ישיבות, קבלת דוחות וביקורים בשטח. - איתור והסרת חסמים תכנוניים, כלכליים וחברתיים, במטרה לקצר את לוחות הזמנים לביצועם, לרבות באמצעות העסקת בעלי מקצוע נדרשים, בהתאם לצורך. - קיום קשר שוטף מול משרדי ממשלה וגופים סטטוטוריים, אגפי העירייה, מוסדות תכנון וצוותי תכנון, חברות תשתית וכו´ לצורך קידום מיזמי ההתחדשות העירונית בשטחי הרשות המקומית.
מסמכי המכרז
מודעת המכרז
חוברת המכרז
  מכרז 08.2019 מנהל פרויטקים תחדשות עירונית.pdf

single