FOOD TRUCKS


 

כחלק משדרוג השירותים באזורי התעסוקה בעיר, ובמטרה להעשיר ולהרחיב את אפשרויות ההסעדה באזורים אלו, הוחלט להציב משאיות מזון-"פוד טראקס".

נבחרו שלושה מיקומים מרכזיים בעיר להצבה של משאיות מזון, בהם קיים ביקוש להסעדת עובדים. לצורך קידום פרוייקט זה האגף אחראי לאתר מפעילים רלוונטיים ולקדם חתימת חוזה הפעלה איתם,

לסייע למפעילים הנבחרים בהליך קבלת רישוי עסקי להפעלה ולייצר את התשתית הנדרשת להפעלה של משאיות מזון בנקודות הנבחרות.

 

לעדכון סטטוס שבועי של הפרוייקט 07.02-11.02

לעדכון סטטוס שבועי של הפרוייקט 14.02-18.02

לעדכון סטטוס שבועי של הפרוייקט 21-25.02